USŁUGI

Usługi

Opinie prawne

Na zamówienie Klientów sporządzamy opinie prawne w zakresie materialnego i procesowego prawa administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego. Każdy problem przedstawiony do wyjaśnienia przez Klienta staramy się rozstrzygnąć nie tylko w oparciu o podstawowe zasady wykładni prawa, ale także w odniesieniu do orzecznictwa oraz doktryny i teorii prawa, a także wskazać optymalne strategie procesowe pozwalające dojść do założonego przez Klienta celu. Sporządzane przez nas opinie są materiałem pomocniczym zarówno w tworzeniu prawa, jak i interpretacji prawa oraz w wyborze optymalnych środków procesowych w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Ekspertyzy prawno-urbanistyczne

Wykonujemy ekspertyzy prawno-urbanistyczne, we współpracy z przedstawicielami innych zawodów biorących udział w planowaniu przestrzennym, zwłaszcza urbanistami, architektami, inżynierami i ekologami, pozwalające na rozwiązywanie sporów między organami administracji i mieszkańcami oraz na optymalizację realizowanych celów zagospodarowania przestrzennego zarówno przez podmioty publiczne jak i prywatne w planach zagospodarowania przestrzennego. Oferowane przez nas ekspertyzy prawno-urbanistyczne odnoszą się także do prawnych aspektów procesów inwestycyjnych i budowlanych na obszarach objętych planami miejscowymi, jak i na terenach takich planów nieposiadających, gdzie rozstrzygnięcia lokalizacyjne dokonywane są w oparciu o akty administracyjne.

Legislacja i oceny skutków regulacji

Świadczymy usługi w zakresie tworzenia, a także opiniowania projektów aktów prawnych powszechnie obowiązujących, jak i o charakterze wewnętrznym, sporządzanych przez podmioty publiczne zarówno na poziomie centralnym, regionalnym i  lokalnym. Doradzamy także w zakresie prawa regulującego przebieg samego procesu legislacyjnego, zwracając uwagę na praktyczne elementy związane z implementowaniem prawa UE i wykonywaniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Audyty prawne nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości (due diligence) polega na zbadaniu sytuacji prawnej nieruchomości, szczególnie z perspektywy potencjalnego nabywcy. Często badanie stanu prawnego ogranicza się wyłącznie do analizy księgi wieczystej a tam nie znajdziemy żadnych informacji o możliwych sposobach wykorzystania interesującej nas nieruchomości. Obciążenia publicznoprawne, ograniczenia wynikające ze studium uwarunkowań lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, szczególny rodzaj sąsiedztwa mogą znacząco wpłynąć na ograniczenia inwestycyjne. Tymczasem prawo krajowe nie wymaga dokonywania bezwarunkowego zakupu nieruchomości przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, stąd zasadne wydaje się wykluczenie ryzyka inwestycyjnego. Zdarza się, że nawet profesjonalni developerzy, sprzedający lokale z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu dokonują sprzedaży z nieaktualną stawką opłaty (np. 3% zamiast 1%), przenosząc negatywne konsekwencje tego faktu na kupującego. Audyt może też zlecić sprzedawca nieruchomości chcąc zapewnić potencjalnym inwestorom dostęp do informacji o stanie prawnym nieruchomości.

Konsultacje, szkolenia i warsztaty

Prowadzimy szkolenia otwarte dla pracowników administracji rządowej w ramach programu szkoleniowego Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. L. Kaczyńskiego w Warszawie a także dla pracowników organów administracji publicznej wszystkich szczebli – przy współpracy z firmą Presscom Sp. z oo. Na życzenie Klienta przygotowujemy dedykowane mu programy szkoleń, warsztatów bądź konsultacji w zakresie problemów prawnych przedstawionych do rozwiązania. W ramach warsztatów proponujemy w szczególności, analizę praktycznych przypadków poprawnego przygotowywania pism procesowych w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, zaś jeśli idzie o konsultacje – rekomendujemy wykorzystanie tej formy do omówienia konkretnych problemów prawnych, wymagających wszechstronnej analizy z różnych dziedzin prawa (np. prywatnego i publicznego w przypadku usuwania pojazdów porzuconych z zamiarem wyzbycia się, bądź też egzekucji administracyjnej z aspektami prawa rodzinnego i opiekuńczego – w przypadku grzywny w celu przymuszenia w związku z brakiem realizacji obowiązku szkolnego).

Strategie procesowe w postępowaniu podatkowym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Pomagamy Klientom w wyborze optymalnych strategii procesowych w toczących się postępowaniach administracyjnych, normowanych zarówno przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej jak i uregulowanych w przepisach szczególnych jak np. w ustawie o finansach publicznych czy RODO. Pomagamy skutecznie kwestionować bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania, doradzając też sposób przygotowania skargi bądź skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Oferujemy także skuteczną reprezentację w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi.