PRAKTYKI

PRAKTYKI

Gospodarka nieruchomościami

Sporządzamy opinie prawne dotyczące wykładni obowiązujących przepisów oraz ich wpływu na planowaną działalność inwestycyjną. Doradzamy w zakresie prawnych konsekwencji projektowanych działań, oceniamy ryzyko oraz finansowe konsekwencje wywłaszczenia i zmiany wartości nieruchomości.

Drogi publiczne i reklama przestrzenna

Doradzamy jak zminimalizować ryzyko zasiedzenia gruntów w pasie drogowym oraz jak poprawnie wszcząć i przeprowadzić postępowanie w sprawie nielegalnego zajęcia pasa drogowego w stosunku do właściwego adresata. Podpowiadamy jak usunąć z pasa drogowego pojazdy porzucone i jak pobrać opłaty z tego tytułu.

Środki europejskie – korekty i zwroty

Nasze usługi obejmują: wsparcie etapu kontroli i korekty oraz przygotowanie strategii procesowej, łącznie z postępowaniem w sprawie wydawania decyzji oraz przed sądem administracyjnym.

Podatki i opłaty lokalne

Przygotowujemy opinie prawne dotyczące wykładni obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz regulacji powodujących nakładanie opłat i dopłat podatkowych, w tym również w zakresie obszarów górniczych oraz budynków i budowli sportowych.

Pomoc publiczna

Doradzamy w jaki sposób poprawnie zrealizować cele inwestycyjne, świadomie akceptując konsekwencje wynikające z regulacji krajowych i europejskich w zakresie pomocy publicznej.

Szkolnictwo wyższe i nauka

Sporządzamy opinie prawne na temat wykładni obowiązujących i projektowanych przepisów oraz ich wpływu na prowadzoną działalność uczelni wyższych i instytutów badawczych. Przeprowadzamy badania due dilligence w zakresie zgodności i kompletności aktów wewnętrznych z ustawą oraz analizujemy potencjał i prawne konsekwencje wybranych kierunków działań.

Administracyjne kary pieniężne

Doradzamy w zakresie prawnych konsekwencji projektowanych działań z perspektywy konieczności poniesienia potencjalnych kar administracyjnych, pomagamy też w ich proporcjonalnym wymierzaniu oraz egzekucji administracyjnej. Podpowiadamy w jaki sposób organ obowiązany jest bądź może odstąpić od nałożenia kary i kiedy można najbardziej efektywnie zastosować ulgę w jej spłacie.

Przewlekłość i bezczynność administracji

Oceniamy potencjalne ryzyko pojawienia się zarzutów przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjne oraz bezczynności w załatwianiu spraw administracyjnych. Pomagamy przyjąć optymalną strategię postępowania z punktu widzenia odpowiedzialności administracyjnej i sądowej oraz odszkodowawczej organu i funkcjonariusza publicznego.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Oferujemy usługi w zakresie sporządzania i oceny prawnej aktów planowania przestrzennego, na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym, a także decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Doradzamy w zakresie prawnych uwarunkowań koncepcji urbanistycznych i budowlanych realizowanych w oparciu o plany miejscowe. Pomagamy podmiotom uczestniczącym w postępowaniach planistycznych w realizacji ich interesów na obszarach objętych sporządzanymi aktami planistycznymi na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym.

Proces inwestycyjno-budowlany

Nasze usługi obejmują doradztwo odnoszące się do przepisów regulujących proces inwestycyjnych w oparciu o regulacje odrębne w stosunku do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, także doradztwo w zakresie prawa budowlanego, przepisów o geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami, przepisów dotyczących postępowań w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko.

Samorząd terytorialny, związki i metropolie

Sporządzamy opinie prawne odnoszące się do realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych, organizacji organów jednostek samorządu terytorialnego i relacji między nimi, a także kompetencji im przysługujących. Doradzamy w sprawach współpracy i współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, w tym podmiotom realizującym zadania publiczne na obszarach metropolitalnych, reprezentowania ich interesów wobec administracji rządowej oraz prowadzenia gospodarki komunalnej.

Ochrona środowiska, odpady, immisje

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzania i oceny aktów prawnych stanowiących podstawę działań administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska i ich wpływu na działalność gospodarczą podmiotów prywatnych. Doradzamy w sprawach sankcji administracyjnych nakładanych przez organy administracji publicznej w oparciu o przepisy środowiskowe. Wspieramy podmioty prywatne i publiczne w procesie inwestycyjnym, także w zakresie uzyskiwania wszelkich niezbędnych zezwoleń środowiskowych.

Infrastruktura

Doradzamy w zakresie prawnych aspektów planowania, lokalizowania, budowy i korzystania z infrastruktury publicznej – technicznej i społecznej, zarówno komunalne, jak i tych elementów, które są w gestii administracji rządowej, zapewaniającej obsługę użytkowników sfer produkcyjnych, handlowych i mieszkaniowych w gminach miejskich i wiejskich.

Przyroda i zabytki

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa prawnego związanego z formami ochrony przyrody oraz zabytków, projektowania aktów prawnych będących podstawą działań ochronnych organów administracji publicznej w tych dwóch sferach, a także skutków prawnych jakie one wywołują w sferze działalności podmiotów prywatnych.