PUBLIKACJE

PUBLIKACJE
publikacje

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

R. Suwaj: Racjonalność motywów nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, red. W. Federczyk, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Warszawa 2018, str. 649-664.

R. Suwaj, Glosa do wyroku WSA z dnia 6 kwietnia 2018 r., VII SA/Wa 552/18, Samorząd Terytorialny, Nr 9 z 2018, str. 82-90.

R. Suwaj, Glosa do wyroku NSA z dnia 11 października 2016 r., II GSK 712/15, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych, Nr 3 z 2018, str. 126-133.

R. Suwaj, Glosa do wyroku WSA z dnia 20 września 2017 r., III SAB/Wr 6/17, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych, nr 1, 2018, str. 126-131.

R. Suwaj, Zasady ogólne postępowania administracyjnego czy zasady ogólne w sprawach załatwianych przez administrację?, w: Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej,  red. J. Supernat, B. Kowalczyk, Warszawa 2017, str. 73-83.

R. Suwaj: Postępowanie administracyjne w sprawach przyznawania środków publicznych na realizację projektów naukowych przez Narodowe Centrum Nauki , w: Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, red. J.P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Lublin 2016, str. 55-64.

R. Suwaj, Ograniczenia w realizacji prawa do sądu w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w: Jednostka wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura E. Feret, S. Pieprzny, RS Druk, Rzeszów 2016, str. 462-476

R. Suwaj, Glosa częściowo krytyczna do postanowienia WSA w Krakowie z 4 sierpnia 2015 r. III SA/Kr 879/15, Wrocławskie Studia Sądowe, Nr 2 z 2016, str. 98-103

I. Zachariasz, Glosa do postanowienia NSA z 6 V 2009, I OSK 444/09, Państwo i Prawo, Nr 3 z 2011 r., str. 138

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

R. Suwaj, Infrastructure Charge – expectationsand concerns [w:] Local Government, red.  M. Bujnakova [i in.], 2018, University in Košice, Košice 2018, str. 125-132.

R. Suwaj, Nakładanie opłaty adiacenckiej jako przykład kompetencji realizującej zasadę samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego [w:] Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, red. A. Zalcewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016, str. 237-246

I. Zachariasz, Przeznaczenie obszarów pod funkcje mieszkaniowe i usługi społeczne w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [w:] Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Komisja Unii Metropolii Polskich ds. Osiedleńczych, Warszawa 2016, str. 7-14.

I. Zachariasz, Nowe wymogi ustawowe dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin [w:] Studium gminy na nowo. Zmiany w prawie od 2016 r., Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie, Warszawa 2016, str. 7-14.

I. Zachariasz, Nowelizacja prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego [w:] Sprawne państwo. Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, red. P. Kopyciński, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2015, str. 118-134.

A. Olbrysz, I. Zachariasz, Raport o finansowych skutkach polskiego systemu zagospodarowania przestrzenią [w:] Sprawne państwo. Samorządowa służba cywilna. Obszary metropolitalne. Zagospodarowanie przestrzenne. Badania nad kierunkami zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce, red. P. Kopyciński, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2015, str. 183-327.

I. Zachariasz, Funkcje planu miejscowego, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 257/258 z 2015 r., str. 28-45.

I. Zachariasz, Ład przestrzenny w procesie planowania przestrzennego [w:] Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny. Przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, red A. Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2014, str. 91-104.

I. Zachariasz, Założenia małej i pilnej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [w:] Sprawne Państwo. Czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?, red. red. M. Frączek, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2014, str. 65-80.

I. Zachariasz, Partycypacja w procesie planowania przestrzennego jako prawo podmiotowe [w:] Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym, Towarzystwo Urbanistów Polskich i Urząd m.st. Warszawy, Warszawa 2014, str. 7-15.

I. Zachariasz, Zagospodarowanie przestrzeni jako proces stosowania prawa, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego Nr 2(6) z 2013 r., str. 75-87.

I. Zachariasz, Pomiędzy zabudową planową a wolnością budowlaną – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w orzecznictwie sądowym [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego z perspektywy działalności organów nadzoru, red. K. Tetłak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, str. 129-144.

Integracja planowania finansowego, strategicznego i przestrzennego w samorządzie wielkomiejskim, red. D. Kamińska, A. Nelicki, I. Zachariasz, Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013, str. 240.

I. Zachariasz, Prawne uwarunkowania efektywności planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce, Zarządzanie Publiczne Nr 1(23) z 2013 r., str. 5-16.

H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 424.

I.Zachariasz, Czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest decyzją administracyjną? [w:] Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. I. Zachariasz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, str. 154-172.

I. Zachariasz, Planowanie przestrzenne versus zagospodarowanie przestrzeni. Podstawowe problemy w orzecznictwie sądów administracyjnych [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, LexisNexis, Warszawa 2012, str. 100-117.

I. Zachariasz, Planowanie zabudowy miast w latach 1928-1939. Aspekty prawne, Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LXII Zeszyt 1 z 2010 r., str. 323-344.

I. Zachariasz, Środki prawne służące ochronie racjonalnej gospodarki przestrzennej. Zagadnienia teoretyczne i ich konsekwencje praktyczne, „Problemy planistyczne – wiosna 2012, Wrocław 21-22 maja 2012 r.”, Zeszyt ZOIU (Zeszyt Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów) nr 1 z 2012 r., str. 25-36.

H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Sprawne Państwo Ernst & Young, Warszawa 2007, str. 87.

A. Lubiatowski, I. Zachariasz, Metropolitan Partnership. Łódź & Warszawa. Railways- Expressways-Airports [w:] The Changing Map of Europe. The Trajectory Berlin-Poznan-Warsaw. A Tribute to Antoni Kukliński, ed. R.Domański, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Warszawa 1999, str. 203-209.

Samorząd terytorialnY

I. Zachariasz, Prawo do samorządu terytorialnego – prawo wspólnot samorządowych, Samorząd Terytorialny nr 10 z 2018 r., str. 17-30.

I. Zachariasz, Geneza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Samorząd Terytorialny Nr 12 z 2015 r., str. 15-24.

I. Zachariasz, Warianty organizacji administracji publicznej w polskich metropoliach dyskutowane publicznie w latach 2005-2015 [w:] Sprawne państwo. Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Tom II, red. P. Kopyciński, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2015, str. 64-80

I. Zachariasz, Koncepcja utworzenia powiatów metropolitalnych [w:], Sprawne państwo. Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, red. P. Kopyciński, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2015, str. 54-70

A. Gałązka, I. Zachariasz, Budżety potencjalnych powiatów metropolitalnych – zadania vs. rozmiary. Współdziałanie miasta centralnego z jednostkami samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych [w:] Sprawne państwo. Samorządowa służba cywilna. Obszary metropolitalne. Zagospodarowanie przestrzenne. Badania nad kierunkami zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce, red. P. Kopyciński, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2015, str. 125-182.

J. Hausner, H. Izdebski, W. Lachiewicz, M. Mączyński, S. Mazur, A. Nelicki, B. Nowotarski, K. Surówka, R. Szymczak, I. Zachariasz, M. Zawicki, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Tom II, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2014, str. 57.

 J. Bober, J. Hausner, H. Izdebski, W. Lachiewicz, S. Mazur, A. Nelicki, B. Nowotarski, W. Puzyna, K. Surówka, I. Zachariasz, M. Zawicki, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013, str. 108.

R. Suwaj, Wyłączenie członka zarządu powiatu od udziału w postępowaniu administracyjnym na podstawie ustawy o drogach publicznych, [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego, T. 1, red. B. M. Ćwietrniak, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013, str. 361-364.

I. Zachariasz, Koncepcja województwa stołecznego a perspektywa metropolitan governance, Samorząd Terytorialny Nr 11 z 2013 r., str. 62-72.

Finanse komunalne a Konstytucja, red. H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, Tom XLIII, Warszawa 2012, str. 275.

I. Zachariasz, O prawie użytkowania wieczystego w kontekście wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego [w:] Finanse komunalne a Konstytucja, red. H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, Tom XLIII, Warszawa 2012, str. 155-167.

I. Zachariasz, Przemiany samorządu terytorialnego wielkich miast Niemiec w XX w., Samorząd Terytorialny Nr 7-8 z 2010 r., str. 5-27.

I. Zachariasz, Nowy model nadburmistrza w centralnych miastach metropolii Republiki Federalnej Niemiec, Samorząd Terytorialny nr 7-8 z 2001 r., str. 124-140

A. Lubiatowski, W. Suchorzewski, I. Zachariasz, Report on the Partnership between Central and Local Government, NGOs and Media Concerning Implementation of Multi-sectoral and Long-term Development Programs of Poland w ramach programu Long-term and Cross-cutting Issues in European Governments and Parliaments – Poland, EURES Institut für regionale Studien in Europa, Freiburg 2001, str. 28.

A. Lubiatowski, M. Miemiec, B. Mościcki, G. Prawelska-Skrzypek, K. Trafas, I. Zachariasz Regionalne analizy finansowych i organizacyjnych skutków ustawy miejskiej na przykładzie Małopolski i Dolnego Śląska [w:] System Analiz Samorządowych. Jak mierzyć i oceniać zakres i jakość usług samorządowych, red. P. Swianiewicz, Fundusz Współpracy, Warszawa 1998, str. 93-131.

I. Zachariasz, Ustrój, zadania i kompetencje miast wydzielonych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, nr 50 z lipca 1995 r., s. 15.

Zagadnienia teorii i filozofii prawa

I. Zachariasz, The Right to the city as a public subjective right [w:] Open Eyes Book 3, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2018, str. 179-196.

I. Zachariasz, Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia teoretyczne [w:] Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. H. Izdebski, E. Mreńca, P. B. Zientarski, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, str. 48-58.

I. Zachariasz, Przyszłość prawa – prawo przyszłości w perspektywie kantowskiej idei wolności [w:] Przyszłość prawa, red. B. Hołyst, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2017, str. 77-90.

I. Zachariasz, Normatywizm Hansa Kelsena jako konwencja poznania prawa [w:] Normatywizm Hansla Kelsena a współczesna nauka prawa, red. A. Bosiacki, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 r., str. 115-135.

I. Zachariasz, Prawo w ujęciu strukturalnym. Studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo publiczne i prawo prywatne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 253.

I. Zachariasz, Przepisy administracyjne a akty administracyjne w systemie źródeł prawa [w:] Misja publiczna, wspólnota, państwo: studia z prawa i administracji; księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, red. A. Mednis, Tom II, Presscom Wrocław 2016, str. 179-186.

Wypowiedzi dla mediów
 1. https://www.prawo.pl/biznes/kary-za-niezarejstrowanie-auta-w-terminie-co-sie-zmienia-od-1,496344.html
 2. https://www.prawo.pl/podatki/zasada-dwuistancyjnosci-w-projekcie-ordynacji-podatkowej-opinia,331608.html
 3. https://www.prawo.pl/podatki/dwuinstancyjnosc-postepowania-podatkowego-opinia-prof-robert,295000.html
 4. https://www.prawo.pl/podatki/libra-nowa-waluta-facebook-ministerstwo-finansow,436858.html
 5. https://www.prawo.pl/oswiata/koszty-uzyskania-przychodu-w-pit-a-wynagrodzenie-nauczyciela,394685.html
 6. https://www.prawo.pl/podatki/dowody-w-czynnosciach-sprawdzajacych-i-ukryte-kontrole-podatkowe,447591.html
 7. https://www.prawo.pl/podatki/podatki-w-polsce-i-w-europie-raport-mazars-2019,438164.html
 8. https://www.prawo.pl/podatki/opodatkowanie-bitcoinow-zmiany-styczen-2019-pcc-pit,358092.html
 9. https://www.prawo.pl/podatki/opodatkowanie-bitcoinow-pit-od-walut-wirtualnych-zmiany-styczen,346033.html
 10. https://www.prawo.pl/podatki/odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu-bez-wpisu-do-krs-za,455547.html
 11. https://www.prawo.pl/podatki/vat-na-czasopisma-specjalistyczne-i-naukowe-projekt-ustawy-mf,365553.html
 12. https://www.prawo.pl/podatki/kradziez-i-strata-majatku-jako-koszt-uzyskania-przychodu,320070.html
 13. https://www.prawo.pl/podatki/kontrola-na-legitymacje-nieobecnosc-kontrolowanego-zmiana-ustawa,339436.html
 14. https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1414987,rekrutacja-do-szkol-doktorskich.html
 15. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/431493,po-lokalnym-referendum-gmina-moze-przejac-pelna-wladze-nad-smieciami.html
 16. https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1416191,kodeks-postepowania-administracyjnego-w-ustawie-2-0.html
 17. https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1424815,nowy-wykaz-czasopism-koniec-z-punktoza.html
 18. https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1436244,system-pomocy-materialnej-dla-studentow.html
 19. https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1422128,luki-w-ustawie-2-0-formalizm-z-uczelni-szybko-nie-zniknie.html
 20. https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1429205,prace-dyplomowe-studia-plagiat.html
 21. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/466099,gmina-wyloni-w-przetargu-firme-odbierajaca-smieci.html
 22. https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1417333,ustawa-2-0-regorma-szkolnictwa-wyzszego.html