Robert Suwaj

adwokat, dr hab. nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej

Robert Suwaj – jest adwokatem, dr. hab. nauk prawnych, profesorem Politechniki Warszawskiej, wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. L. Kaczyńskiego w Warszawie.

W latach 2000 – 2019 pełnił funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, początkowo jako członek pozaetatowy (na kadencję 6-letnią i 3-letnią), zaś od roku 2011 jako członek etatowy. Orzekał w sprawach reglamentacyjnych, dotyczących gruntów i nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego, dróg publicznych, prawa górniczego i geologicznego, geodezji i kartografii, ochrony środowiska, przyrody, odpadów i utrzymania czystości w gminach, a także w sprawach podatków i opłat lokalnych i w postępowaniu egzekucyjnym. Przewodniczył posiedzeniom jawnym i niejawnym oraz reprezentował Kolegium w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku oraz przez Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od roku 2005 prowadzi działalność szkoleniową, skierowaną głównie do pracowników organów administracyjnych ale także do członków korporacji zawodowych radców prawnych i doradców podatkowych a także przedsiębiorców z branży budowlanej, gazowniczej i energetycznej. Główną tematyką prowadzonych szkoleń są zagadnienia proceduralne, związane z prawidłowym prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz wydawaniem decyzji, również w takich obszarach jak np. zwroty nienależnie wydatkowanych środków europejskich, zarządzanie pasem drogowym, a także postępowania w sprawach studentów, doktorantów czy stopni i tytułu naukowego.

Autor wielu publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej, w tym m.in. w zakresie wydawania decyzji administracyjnych, wzorów pism i rozstrzygnięć do kodeksu postępowania administracyjnego oraz współautor komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Aktywny uczestnik, referent i organizator licznych konferencji i seminariów naukowych.